Author Topic: ser vs [NMS]  (Read 460 times)

Offline Ichiro

  • Posts: 369
  • s͎͛̓̊̓̓̿͋͂a͉͎͍̭͋ͦͧ̿ͬt̻͓̣ͭ̋a̖̼ͤͣͨn̫̙̠̳̘̖̤͉͂͊̔ͣͧ̀ͣ
ser vs [NMS]
« on: May 20, 2020, 08:09:49 am »
Royal vs NeMeSiS
Date: Wednesday, 20th  May 2020

[x] Intercontinental Bonus
[x] First Match Bonus
[x] Handicap Bonus

Home - Royal
* Ichiro (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Guardian)
* knave (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Guardian)
* maf (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Guardian)

Away - NeMeSiS
* Hellboy (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Guardian)
* O'Neill (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Guardian)
* Veilaz (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Guardian)

Round 1 - ctf_Division (ser server)
ser 8 - 1 [NMS]
Screenshot

Round 2 - ctf_Nuubia ([NMS] server)
ser 4 - 5 [NMS]
Screenshot

Round 3 - ctf_Guardian (ser server)
ser 8 - 3 [NMS]
Screenshot

ser caps: 20
[NMS] caps: 9

End Result: Royal wins!

Servers Used: soldat://145.239.136.33:23115/4706

Comment: gg
      
Other Confrontations
Stage I: ser vs [NMS] [Bonus] (2020/05/10)
Stage I: [NMS] vs ser (2020/05/10)
discord: Iczi#9360