Author Topic: Mr. vs ser  (Read 435 times)

Offline Ichiro

  • Posts: 369
  • s͎͛̓̊̓̓̿͋͂a͉͎͍̭͋ͦͧ̿ͬt̻͓̣ͭ̋a̖̼ͤͣͨn̫̙̠̳̘̖̤͉͂͊̔ͣͧ̀ͣ
Mr. vs ser
« on: May 17, 2020, 04:06:36 pm »
People vs Royal
Date: Sunday, 17th  May 2020

[x] Intercontinental Bonus
[x] First Match Bonus
[x] Handicap Bonus

Home - People
* Emil (ctf_Scorpion, ctf_Division)
* Kamil (ctf_Scorpion, ctf_Division)
* Patryk (ctf_Scorpion, ctf_Division)

Away - Royal
* Ichiro (ctf_Scorpion, ctf_Division)
* knave (ctf_Scorpion, ctf_Division)
* maf (ctf_Scorpion, ctf_Division)

Round 1 - ctf_Scorpion (Mr. server)
ser 3 - 2 Mr.
Screenshot

Round 2 - ctf_Division (ser server)
ser 7 - 1 Mr.
Screenshot

Mr. caps: 3
ser caps: 10

End Result: Royal wins!

Servers Used: soldat://145.239.136.33:23160/4492

Comment: gg
      
Other Confrontations
Stage I: ser vs Mr. [Bonus] (2020/05/10)
Stage II: ser vs Mr. (2020/05/13)
discord: Iczi#9360