Author Topic: ser vs bC|:  (Read 480 times)

Offline Ichiro

  • Posts: 369
  • s͎͛̓̊̓̓̿͋͂a͉͎͍̭͋ͦͧ̿ͬt̻͓̣ͭ̋a̖̼ͤͣͨn̫̙̠̳̘̖̤͉͂͊̔ͣͧ̀ͣ
ser vs bC|:
« on: May 17, 2020, 12:16:39 pm »
Royal vs Bodycount
Date: Sunday, 17th  May 2020

[x] Intercontinental Bonus
[x] First Match Bonus
[x] Handicap Bonus

Home - Royal
* -huo (ctf_Division)
* Ichiro (ctf_Division, ctf_Spark)
* knave (ctf_Division, ctf_Spark)
* maf (ctf_Spark)

Away - Bodycount
* jjbn (ctf_Division, ctf_Spark)
* Le Roux (ctf_Division, ctf_Spark)
* Quick (ctf_Division, ctf_Spark)

Round 1 - ctf_Division (ser server)
ser 3 - 2 bC|:
Screenshot

Round 2 - ctf_Spark (bC|: server)
ser 3 - 2 bC|:
Screenshot

ser caps: 6
bC|: caps: 4

End Result: Royal wins!

Servers Used: soldat://45.32.83.223:24002/6691

Comment: gg
      
Other Confrontations
Stage I: bC|: vs ser [IC+1] [Bonus] (2020/05/10)
Stage I: ser vs bC|: [IC+1] (2020/05/10)
Stage II: bC|: vs ser (2020/05/17)
discord: Iczi#9360