Author Topic: ser vs Mr.  (Read 534 times)

Offline Ichiro

  • Posts: 369
  • s͎͛̓̊̓̓̿͋͂a͉͎͍̭͋ͦͧ̿ͬt̻͓̣ͭ̋a̖̼ͤͣͨn̫̙̠̳̘̖̤͉͂͊̔ͣͧ̀ͣ
ser vs Mr.
« on: May 13, 2020, 09:36:33 pm »
Royal vs People
Date: Sunday, 17th  May 2020

[x] Intercontinental Bonus
[x] First Match Bonus
[x] Handicap Bonus

Home - Royal
* -huo (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Guardian)
* Ichiro (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Guardian)
* knave (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Guardian)

Away - People
* Emil (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Guardian)
* Kamil (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Guardian)
* Patryk (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Guardian)

Round 1 - ctf_Division (ser server)
ser 3 - 0 Mr.
Screenshot

Round 2 - ctf_Scorpion (Mr. server)
ser 1 - 6 Mr.
Screenshot

Round 3 - ctf_Guardian (ser server)
ser 8 - 6 Mr.
Screenshot

ser caps: 12
Mr. caps: 12

End Result: Royal wins!

Servers Used: soldat://206.81.24.116:23001/8263

Comment: 1st part of guard:
https://i.imgur.com/sMwJaJJ.jpg
      
Other Confrontations
Stage I: ser vs Mr. [Bonus] (2020/05/10)
Stage II: Mr. vs ser (2020/05/17)
discord: Iczi#9360

Offline Ichiro

  • Posts: 369
  • s͎͛̓̊̓̓̿͋͂a͉͎͍̭͋ͦͧ̿ͬt̻͓̣ͭ̋a̖̼ͤͣͨn̫̙̠̳̘̖̤͉͂͊̔ͣͧ̀ͣ
Re: ser vs Mr.
« Reply #1 on: May 14, 2020, 02:40:39 pm »
bump
discord: Iczi#9360