Author Topic: ser vs im:// [Bonus]  (Read 628 times)

Offline Ichiro

  • Posts: 369
  • s͎͛̓̊̓̓̿͋͂a͉͎͍̭͋ͦͧ̿ͬt̻͓̣ͭ̋a̖̼ͤͣͨn̫̙̠̳̘̖̤͉͂͊̔ͣͧ̀ͣ
ser vs im:// [Bonus]
« on: May 11, 2020, 11:02:50 pm »
Royal vs Impure Minds
Date: Tuesday, 12th  May 2020

[x] Intercontinental Bonus
[o] First Match Bonus +1

Home - Royal
* -huo (ctf_Division, ctf_IceBeam, ctf_Rotten)
* Ichiro (ctf_Division, ctf_Rotten)
* knave (ctf_Division, ctf_IceBeam, ctf_Rotten)
* maf (ctf_IceBeam)

Away - Impure Minds
* Aldi (ctf_Division, ctf_IceBeam, ctf_Rotten)
* Morvan (ctf_Division, ctf_IceBeam, ctf_Rotten)
* Zdzichu (ctf_Division)
* Methodman (ctf_IceBeam, ctf_Rotten)

Round 1 - ctf_Division (ser server)
ser 3 - 2 im://
Screenshot

Round 2 - ctf_IceBeam (im:// server)
ser 2 - 9 im://
Screenshot

Round 3 - ctf_Rotten (ser server)
ser 6 - 5 im://
Screenshot

ser caps: 11
im:// caps: 16

End Result: Royal wins!

Servers Used: soldat://145.239.136.33:23130/8562

Comment: gg
      
Other Confrontations
Stage I: im:// vs ser (2020/05/12)
discord: Iczi#9360