Author Topic: ser vs Mr. [Bonus]  (Read 511 times)

Offline Ichiro

  • Posts: 369
  • s͎͛̓̊̓̓̿͋͂a͉͎͍̭͋ͦͧ̿ͬt̻͓̣ͭ̋a̖̼ͤͣͨn̫̙̠̳̘̖̤͉͂͊̔ͣͧ̀ͣ
ser vs Mr. [Bonus]
« on: May 10, 2020, 05:57:04 pm »
Royal vs People
Date: Sunday, 17th  May 2020

[x] Intercontinental Bonus
[o] First Match Bonus +1

Home - Royal
* -huo (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Rotten, ctf_Rotten)
* Ichiro (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Rotten, ctf_Rotten)
* maf (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Rotten)
* knave (ctf_Rotten)

Away - People
* Emil (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Rotten, ctf_Rotten)
* Patryk (ctf_Division)
* Tomas (ctf_Division, ctf_Scorpion, ctf_Rotten, ctf_Rotten)
* Kamil (ctf_Scorpion, ctf_Rotten, ctf_Rotten)

Round 1 - ctf_Division (ser server)
Mr. 2 - 3 ser
Screenshot

Round 2 - ctf_Scorpion (Mr. server)
Mr. 4 - 0 ser
Screenshot

Round 3 - ctf_Rotten (ser server)
Mr. 5 - 5 ser
Screenshot

Round 4 - ctf_Rotten (Mr. server)
Mr. 3 - 5 ser
Screenshot

ser caps: 13
Mr. caps: 14

End Result: Royal wins!

Servers Used: soldat://145.239.136.33:23220/3847

Comment: gg
      
Other Confrontations
Stage II: ser vs Mr. (2020/05/13)
Stage II: Mr. vs ser (2020/05/17)
discord: Iczi#9360