Author Topic: ser vs [NMS] [Bonus]  (Read 584 times)

Offline Ichiro

  • Posts: 369
  • s͎͛̓̊̓̓̿͋͂a͉͎͍̭͋ͦͧ̿ͬt̻͓̣ͭ̋a̖̼ͤͣͨn̫̙̠̳̘̖̤͉͂͊̔ͣͧ̀ͣ
ser vs [NMS] [Bonus]
« on: May 10, 2020, 01:59:46 pm »
Royal vs NeMeSiS
Date: Wednesday, 20th  May 2020

[x] Intercontinental Bonus
[o] First Match Bonus +1

Home - Royal
* Ichiro (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Rotten)
* knave (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Rotten)
* maf (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Rotten)

Away - NeMeSiS
* Mellow (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Rotten)
* O'Neill (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Rotten)
* SpideY (ctf_Division, ctf_Nuubia, ctf_Rotten)

Round 1 - ctf_Division (ser server)
ser 5 - 1 [NMS]
Screenshot

Round 2 - ctf_Nuubia ([NMS] server)
ser 2 - 3 [NMS]
Screenshot

Round 3 - ctf_Rotten (ser server)
ser 6 - 1 [NMS]
Screenshot

ser caps: 13
[NMS] caps: 5

End Result: Royal wins!

Servers Used: soldat://145.239.136.33:23145/5241

Comment: gg
      
Other Confrontations
Stage I: [NMS] vs ser (2020/05/10)
Stage II: ser vs [NMS] (2020/05/20)
discord: Iczi#9360